EFI AS redegjørelse om arbeidet med åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og skal sikre åpenhet rundt større virksomheters håndtering av negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med levering av tjenester.

Det er viktig for oss i EFI as å være sikre på at vår virksomhet, (inkludert leverandører av produkter og tjenester) samt øvrige forretningsforbindelser, driver sin virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

EFI as er en del av et nordisk konsern, og virksomheten består av handel og tilknyttet service. EFI as er opptatt av å innlemme menneskerettighetsaspekter i prosesser der vi ser risiko for at mennesker kan være negativt påvirket.

EFI as tilstreber derfor aktivt å sikre at ikke bare selskapet, men også våre leverandører, kunder og øvrige samarbeidspartnere, ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet. Med basis i retningslinjene Åpenhetsloven og OECDs veileder.

Åpenhetsloven forplikter oss til å:

  • Utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
  • Redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

EFI AS har iverksatt tiltak for å sikre etterlevelse av OECD sine retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Som del av dette arbeidet har vi gjennomført en risikovurdering av alle våre leverandører, og basert på den analysen har vi gjennomført grundige undersøkelser av et prioritert utvalg av leverandørene. EFI AS har tatt i bruk metode utviklet av Amesto Footprint for hvordan vi skal gjennomføre overordnede aktsomhetsvurderinger og rapportering.

EFI AS har gjennomført en vurdering ut fra kartlegging av egen virksomhet, leverandørkjeder og samarbeidspartnere. Vi har kategorisert alle våre leverandører og forretningsforbindelser etter risiko for direkte eller indirekte negativ påvirkning.

Vi har vurdert alle våre leverandører ut fra hvilke land de opererer i, risiko knyttet til bransjer og hvilke innsatsfaktorer som leverandørens produkter og tjenester vi kjøper fra dem består av. Metoden og kriteriene som legges til grunn for valg av leverandører er under løpende vurdering og oppdatering.

Som del av dette arbeidet vil vi oppdatere interne rutiner og retningslinjer, for å sikre etterlevelse av kravene i OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Dette innebærer at vi gjennomfører årlige aktsomhetsvurderinger, videreutvikler og iverksette retningslinjer og prosedyrer for å håndtere risikoområder, samt veilede våre ansatte og leverandører på våre standarder og forventninger.

Mvh
Bjørn Larsen
Daglig leder

Årlig redegjørelse i henhold til åpenhetsloven

Etter åpenhetsloven § 5 er EFI AS forpliktet til å offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført i samsvar med lovens § 4.

Les vår redegjørelse fra 2024
Les vår redegjørelse fra 2023

Vår rutine for å håndtere henvendelser:

Et viktig element i åpenhetsloven er informasjonsplikten som følger av § 6. Alle kan ta skriftlig kontakt med oss og be om informasjon om hvordan vi håndterer risikoområder knyttet til vår virksomhet.

Denne rapporten vil ligge tilgjengelig på våre nettsider og gir utdypende informasjon om vårt arbeid med åpenhetshetsloven. Den har også blitt delt i vår interne kommunikasjonskanal slik at alle ansatte har tilgang. Redegjørelsen vil bli oppdatert innen 30.juni hvert år, eller ved vesentlige endringer i våre retningslinjer.

Informasjonsforespørsler knyttet til vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger kan sendes enten;

  • pr. post til Efi as, Postboks 600 Sentrum,0106 Oslo, eller
  • via e-post til post@efi.no.

Vennligst merk henvendelsen med «Åpenhetsloven». Alle henvendelser blir besvart innen tre uker.